WhatsApp

Inyajwi, ingombajwi n'ibihekane mu kinyarwanda

shape image

Inyajwi, ingombajwi n'ibihekane mu kinyarwanda

Ururimi rw’ikinyarwanda rukoresha ku buryo bw’ibanze inyajwi n’ingombajwi.

INYAJWI

Inyajwi ni ijwi rimwe ry’ibanze umuntu ashobora kuvuga.

Mu nyandiko isanzwe (itari iya gihanga cyangwa inyandiko nyejwi), inyajwi zikoreshwa mu rurimi rw’ikinyarwanda ni eshanu (5). Izo nyajwi zandikishwa inyuguti zikurikira: a, e, i, o, u.

Ntibyoroshye kubona ingero z’amagambo agizwe n’inyajwi gusa kandi akagira ubusobanuro bwihariye mu rurimi rw’Ikinyarwanda.

Gusa hari amajwi ashobora kwandikwa hakoreshejwe inyajwi nyinshi zikurikirana hagamijwe kugerageza kwerekana ibyiyumviro by’umuntu.

Ingero:

Oooooo!

Aaaaaaa!

Uuuuuu!

Iiiiiii!

Eeeee!

Izi ngero tumaze kureba haruguru zikoreshwa mu nyandiko iyo bigana ijwi umuntu asohora ari mu bubabare, atangara cyangwa yemeza.

2.      INGOMBAJWI

 

Ingombajwi ni ijwi rikenera kongerwaho inyajwi kugira ngo rivugike ku buryo bwatuye.

Mu nyandiko isanzwe y’ikinyarwanda, ingombajwi zikoreshwa ni cumi na zirindwi (17). Izo ngombajwi zandikishwa inyuguti zikurikira: b, c, d, f, g, h, j, k, m, n, p, r, l, s, t, v na z.

Ingero:

B: Ibaba, ibara, ibere, ikibabi, akaboko, kirabo.

C: Umuceri, igiciro, igiceri, ico, icumu, umuce, igicaniro, Gicari.

D: Idebe, dodo, data, iduka, umuduri, akadenesi, Doroteya, Domina.

F: Ifoto, ifu, ifi, ifuro, ifi, Fatuma, umufa, Firipo, Furaha, ifuku, amafu.

G: Gaga, urugi, Kagabo, urugo, igare, igika, amagi, Gakuru.

H: Humura, amahane, amahoro, umuhari, Higiro, umuheha.

J: Ijuru, ijoro, ijeri, ijana, ejo, Jabana, ijosi, ijigo, ijipo, Jani.

K: Kuba, kabiri, kabibi, urukero, ikibero, karori

L: Kigali, Kalisa, Leta, Angola, Repubulika

M: Amagi, amafi, umugore, umugabo, umuheha

N: Ana, abana, ikinini, ibinure, inoni, ino, ikinono

P: Umuporisi, amapapayi, umupira, Firipo, umupagasi.

R: Ururo, iroro, rara, rora, rurerure, uburiri, ibirori, amarira.

S: Isi, amasogisi, Didasi, ifarasi, Silasi, ipusi, isupu, isosi, isuka, isibo.   

T: Itara, gatatu, iteke, itoto, itiro, Tito, Teta, umutemeri, umutuku.

V: Venusiti, Veronica, umutavu, umuvumu, umuvure, kuvoma, ivuriro.

W: Uwo, ibaruwa, ikawa, iwabo, wibabara, Uwimana, Wihogora, Uwase.

Y: Umuyaga, akayira, akayaga, ikayi, yakobo, uruyuki, amayugi.

Z: Izuba, Zakariya, ikibazo, amazi, ameza, umugezi, Zita, Zirikana.

 

3.      IBIHEKANE MU KINYARWANDA

 


Post a Comment

Andika hano igitekerezo cyawe!

Insigamigani

5/3/feat-grid

Imyidagaduro

5/3/post-per-tag

GENIUS EMPIRE

GENIUS EMPIRE ni urubuga nyarwanda rugamije gushishikariza abanyarwanda bakiri bato, gukunda gusoma no kwandika binyuze mu nkuru zishingiye ku buzima bw'abanyarwanda. GENIUS EMPIRE kandi yorohereza abakiri bato kumenya byinshi mu byigwa mu isomo ry'ikinyarwanda hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyo twamenye nibyo bigena uko tuzabaho.

Post Bottom Ad

YouTube

Videos

6/3/feat-videos

Inkuru

3/3/feat-grid

Ubuvanganzo

5/3/feat-grid

Header Ads

Izigezweho

Imigani

5/3/feat-grid

Umuco

5/3/post-per-tag

IBYICIRO

1 (1) 3 (11) amateka (1) ibisakuzo (11) imigani (6) imyandikire (1) insigamigani (40) iyigantego (1)

IBIGEZWEHO

5/ibisakuzo/feat-slider

Ibitekerezo

3/recent-comments

Post Top Ad

INKURU

4/ibisakuzo/post-per-tag

Main Slider

5/slider-recent

IBISAKUZO

4/ibisakuzo/post-per-tag

IBISAKUZO

3/ibisakuzo/post-per-tag

Ibigezweho

3/recent-posts
© Copyright 2023 Kinyarwanda - Genius Empire

ORDER FORM

This order requires the WhatsApp application.

Order now