WhatsApp

Ibisakuzo nyarwanda -Igice cya 10

shape image

Ibisakuzo nyarwanda -Igice cya 10

SAKWE SAKWE!


 1.  Kabaga arabagira ku ishyamba = Agahinda mu nda
 2. Kabatama ku bukoro = Ingata mu ruhira
 3. Kabatama i Bukoma = Akagata mu rwondo
 4. Kabandabanda mu murima wa Marara = Imbwa
 5. Kabindi birima nzagusanga ivomo = Igitonyanga
 6. Kabudugu = Akadiho k’imbwa
 7. Kabutimbatimba kabunumanuma ku ngoma ya Gahindiro = Umununi ku itabi
 8. Kacura bucece = Agacebe k’intama
 9. Kadiridiri ka Ndirimba hejuru ya Sandarubeti = Umuntu uri ku ipikipiki
 10. Kagaga iri hagati y’urugano = Ururimi
 11. Kagaju irasekura umusenyi = Inkware
 12. Kagaramiye inzira = Agakongorerwa
 13. Kagema ijuru = Akumba k’urukoma
 14. Kagera iruje = Ikiziha cy’inzovu
 15. Kagenda gatonnye kagera i bwami kagatona = Ikinyamunyu
 16. Kahemema = Akotsi k’abatabazi
 17. Kahwekera = Agahoro mu ntoki
 18. Kajugujugu ka Kamara-nkoni mu kugukubita yarakuneshaga = Uruyuki
 19. Kakubagurira = Akanyita k’uruhu,
 20. Kakubagurira = Agahinzi kamwe mu murima
 21. Kakwica kakwigarika akambari ka matene = Agahwa mu rwondo
 22. Kari agahiru kari agaheto kariyereka imbere ya Nkotanyi = Umwungu mu mbibe
 23. Kaributumbi kaributurike inomine Patri Kabgayi = Ikirungurira
 24. Karimo muri ibyo = Akanigi mu ijosi
 25. Kari n’imyambi kari n’imiheto karahamiriza imbere ya Sambwe = Ikinyugunyugu
 26. Kari n’inkindi karakina mu gikari = Akayuki
 27. Karisha gapfukamye = Inda mu mutwe
 28. Kalisimbi irahongotse = Igisate cy’umutsima
 29. Kamanutse kibarangura = Akababi k’umuvumu
 30. Kamanutse kibarangura kati: nkazasubirayo ndakabura data = Agatonyanga
 31. Kamanutse kavuga amangara = Urusisiro
 32. Kamennye urutare gataha i Mpushi = Urukwavu
 33. Kamuhanda ntiwayiterera = Akarizo k’ihene
 34. Kaniginigi kaniga amazi katora he? = Agashwi k’inkoko
 35. Kanyonyomba = Amaraso ku murundi,
 36. Kanyonyomba = Umugezi utemba
 37. Karabambaje kiradandaje = Ikirago
 38. Karabuduriye karabuduritse mu mpinga ya Byimana = Intosho mu manga
 39. Karacunda ngwegwe = Agaseke mu ruzi
 40. Karagonda isebeya = Akarizo k’ihene
 41. Karaje n’inkonya n’inkweto ntikazi ko ryavuye = Agahinja
 42. Karahunda ingabo ya Rujende = Agafundi
 43. Karakeba, karamasha = Agashyo mu nyama
 44. Karakurizaga karakurutaga wa duri we! = Akanyarirajisho
 45. Kararima na Mwimanyi = Akanyoni gatwawe n’amazi
 46. Karashonda umuhanda = Umuhunda
 47. Karatambana inyama itukura = Isake
 48. Karatemba shyashyari = Umusaza ku cyahi,
 49. Karatemba shyashyari = Amaraso ku murundi
 50. Karatemba shoshori = Akishywa mu rutoki
 51. Karatona i bwami = Akagorigori
 52. Karavuga indwi katagira n’umwe = Agasuzi
 53. Karavuga ruhama = Akamangu mu muvumu
 54. Karavugira i Bumpanika = Akagasire ku rusyo
 55. Karavugira i Tanama = Inshunzi mu cyanzi
 56. Karazigurira = Akazizi k’amata
 57. Karazigurira = Umuhiro ku ntango,
 58. Karazigurira = Urubariro rw’inzu,
 59. Karazigurira = Ihene izigurira ku kigega,
 60. Karazigurira = Umwana uzigurira ku mugina.
 61. Karekare muka Karema = Umuheha mu buki, 
 62. Karekare muka Karema = Agasave mu rutoki
 63. Karenze impinga kannya ibuye = Umuhumetso
 64. Karera dee!! = Akaganza k’uruhinja
 65. Karuhura mukuru w’urupfu = Ibitotsi
 66. Karusha umuntu kurunga = Uruyuki
 67. Kashira amanga karakanyagwa = Agacumu kica inkurikirane
 68. Kashira amanga karakanyagwa = Akobo kavuna imbyeyi,
 69. Kashira amanga karakanyagwa =  Agasazi kagwa ku ruhanga rw’umwami,
 70. Kashira amanga karakanyagwa =  Icumu ryogosha umwami
 71. Kashubera = Akotsi k’abatabazi,
 72.  Kashubera = Agati mu ruzi
 73. Kashubera = Agakwavu
 74. Kashubera = Akageni kajya iwabo,
 75. Kashubera = Agaseke kajya iwabo w’umuntu
 76. Katemba igogo = Uturaso ku murundi
 77. Katunga ijuru = Agahundo
 78. Kati: bambari kati: ba! = Agatonyanga ku kigega
 79. Kati: jyiii, kati: izibukire = Igishyimbo cy’umutura
 80. Kati: kaci, kati : Hwi!!! = Agaca mu nkoko
 81. Kati: diri diri, dore umuhamirizo nakuye kwa Mukore = Urukwavu
 82. Kati : mbagira butindo = Agahanga k’ifumberi
 83. Kati : papari kati : pa ! = Akababi k’umuvumu
 84. Kati : papari kati : pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi = Inkoko mu kigega kirimo ubusa
 85. Kati : papari kati : pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi = Imigeri y’isha ku rutare
 86. Kati :papari kati :pa, mukuru wayo ati : reka ! = Akabuye gahonze isuka akandi kakayigorora
 87. Kati : poo, kati : borogosho = Agahunda mu itaka
 88. Kati: poooo! Kati: paaa, mukuru wayo ati: reka! = Akabuye gahonze isuka akandi kakayigorora
 89. Kati: pyo, Rugambarara ati: naje = Amata n’umutsima
 90. Karatona ibwami = Akagori
 91. Katurutse i Bujinja = Agatsinsino k’uruhinja
 92. Kavuye aha kabatinatina kagera mu gahinga kakibatinaguza = Umusoro
 93. Kayogoyogo mushiki wa Ntare = Agaheha mu gacuma
 94. Kazikure irya, kazikure ino kati: ni izanjye na Runana = Umununi ku gicumucumu
 95. Kenyera tubyine urumasha = Agafuni mu mushike
 96. Kera imbere kakirabura inyuma kagatona ibwami = Igitoki
 97. Kera tukiri abambari b’umwami twavugirizaga amayugi ikuzimu = Ibirayi bikiri mu gitaka
 98. Kibamba imennye urugo = Umucaca
 99. Kibindigiri ngo zinduka tujye ibwami = Irobe
 100. Kibuguje i Ndorwa kigarura ingabo kiremera inteko i Munyiginya = Isoro mu mata
 101. Kibugujengaru kigaruye ingabo kigeze mu mpinga gishinga fene = Ikigori
 102. Kibwete ahise hariya = Umugore utwite
 103. Kidimbakweri = Ikiba cy’ubwatsi
 104. Kidimba cya Muragi umwana w’umuganda ntawe utamugira = Inkoni y’itabi
 105. Kirigita ikinogori = Isuka mu icukiro
 106. Kirimba kiva i Nduga nafatiye masunzu mu masumo ya Rusizi n’ubu ndacyahirimba igitutu = ifi
 107. Kirisha amazuru = Umuvumba
 108. Kirya ni iki? = Igitsure cya mukeba
 109. Kigaruje ingogo kigaruje ingabo kirasharaje ku nyanja y’i Karagwe = Ikigori ku nzira
 110. Kimenyi w’amenyo abiri = Ibikingi by’amarembo
 111. Kinigirije umugara mu mpinga ya Rusoro = Inopfu
 112. Kino si igisebe ni myambi = Igikuku
 113. Kiracunda runete = Ikirizo cy’intama
 114. Kirahara dudu = Inuma mu kigega
 115. Kirangamiye ijuru = Igitega
 116. Kirashoka i Rutonde = Inka mu mpinga
 117. Kiravunja umukenke = Ikibyindi
 118. Kiremankwashi cya Nkwakuzi nkubita icyara ngukubite ikindi nyabusa we = Intare
 119. Kiti tiku kiti dumburi kiti databuja nkumbuye i Rwanda = Umusemburo mu kibindi
 120. Kivuye i Nduga kiririmba = Ikirizo cy’intama
 121. Kiza abayumbu ku rugo = Imiyenzi
 122. Kizuye umugara kijya kubaza iyo kizatabara = Ikinyabwoya
 123. Ko dutamiye twese hakije nde = Imyashi
 124. Ko mwiruka muvunnye nde? = Isuri
 125. Ko uri mukuru wa kera wari wabona ishinya ya Dede? = Ishinya y’urushishi
 126. Ko uri mukuru wa kera wari wabona umwami w’amenyo abiri? = Ibikingi by’amarembo
 127. Ko uri muremure wakama ibere rya Rwego? = Icebe ry’imbaragasa
 128. Ko uri umuhanga wo kurasa warasa indonyi = Inshishi
 129. Ko urusurumbira uzarwambuka? = Umucaca mu ruzi
 130. Ko wari ubizi wabikoreye iki? = Kunnya mu ruhira ukabura icyo wihehesha,
 131. Ko wari ubizi wabikoreye iki? = Kunnya ukayakoramo
 132. Kuba aharengeye siko kumva = Agasongero
 133. Kuba mu gisiza ntuhinge uburo ni iki? = Umusambi
 134. Kuba umurenzi ntushengere ibwami = Igihondohondo
 135. Kubira so hepfo mukubire haruguru tumwite Rwabuzutu = Umuyaga
 136. Ku irengerenge ku ididiri ingoma = Inyundo z’abacuzi
 137. Kujya mu bajiji wari umujiji ? = Umugina mu rufunzo,
 138. Kujya mu bajiji wari umujiji ? =  Umwishywa mu isusa, 
 139. Kujya mu bajiji wari umujiji ? = Ihene mu ntama
 140. Kuki inkuba ikubita uri inyuma y’umusozi ntiwumve ? = Inzu iguye
 141. Kuki ujundika inyama ntuzimire (ntuzirye) = Ururimi mu kanwa
 142. Ku ngoma ya Badiri ngo di = Urubura mu makoma
 143. Kurara ubuzima ufite inkwi (imyase) ni iki ? = Amahembe
 144. Kwa Bukoco barakocagurana = Urusyo n’ingasire
 145. Kwa Bukoco barakocagurana = Igikoba n’umutsima, 
 146. Kwa Bukoco barakocagurana = Imbwa mu magufa,
 147. Kwa Bukoco barakocagurana = Ifuni mu rukoro
 148. Kwa Rwangeyo icyumweru = Igihu
 149. Kwishongora cyane si ko kujya ibwami = Umudwedwe
 150. Kumva menshi kagahishira = Agafundi ko mu nzira


Post a Comment

Andika hano igitekerezo cyawe!

Insigamigani

5/3/feat-grid

Imyidagaduro

5/3/post-per-tag

GENIUS EMPIRE

GENIUS EMPIRE ni urubuga nyarwanda rugamije gushishikariza abanyarwanda bakiri bato, gukunda gusoma no kwandika binyuze mu nkuru zishingiye ku buzima bw'abanyarwanda. GENIUS EMPIRE kandi yorohereza abakiri bato kumenya byinshi mu byigwa mu isomo ry'ikinyarwanda hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyo twamenye nibyo bigena uko tuzabaho.

Post Bottom Ad

YouTube

Videos

6/3/feat-videos

Inkuru

3/3/feat-grid

Ubuvanganzo

5/3/feat-grid

Header Ads

Izigezweho

Imigani

5/3/feat-grid

Umuco

5/3/post-per-tag

IBYICIRO

1 (1) 3 (11) amateka (1) ibisakuzo (11) imigani (6) imyandikire (1) insigamigani (40) iyigantego (1)

IBIGEZWEHO

5/ibisakuzo/feat-slider

Ibitekerezo

3/recent-comments

Post Top Ad

INKURU

4/ibisakuzo/post-per-tag

Main Slider

5/slider-recent

IBISAKUZO

4/ibisakuzo/post-per-tag

IBISAKUZO

3/ibisakuzo/post-per-tag

Ibigezweho

3/recent-posts
© Copyright 2023 Kinyarwanda - Genius Empire

ORDER FORM

This order requires the WhatsApp application.

Order now