Header Ads

 • Izigezweho

  Ibisakuzo nyarwanda -Igice cya 11

  SAKWE SAKWE!


  1. Maganyiro = Inkingi yo ku musego
  2. Maguru aca inkanda nyirashyano = Amaguru y’umusambi
  3. Maguru ijana kabuno kaboze, hembe rimwe = Inzu
  4. Mahuhu hakurya = Inzu irimo ubusa
  5. Makasi ihuye n’indi = Ibuye n’umutarimba
  6. Mama arusha nyoko gukimbagirira inkanda = Inda mu ihururu
  7. Mama arusha nyoko amabuno = Intembatembe
  8. Mama arusha nyoko ibikinga = Uruhiza
  9. Mama arusha nyoko kunogera inkanda = Umusambi,
  10. Mama arusha nyoko kunogera inkanda = Ikinyabwoya
  11. Mama arusha nyoko kuzinga inkanda = Umwumba w’urukoma
  12. Mama arusha nyoko kwambarira abakwe = Uruhu rw’intama
  13. Mama arusha nyoko kwambara inigi zera = Icyiyoni
  14. Mamahinda mamahi = Amahinda y’inkuba
  15. Mapfumfuramanyoni = Amahembe
  16. Matana wa vure = Ikirago
  17. Mbanda imbaraga = Ikinyoro mu rubavu
  18. Mbe muganga aho wicariye nturuha akabuno = Inkono ku ziko
  19. Mbindigira agiye i Nyanza = Irobe n’umutsima
  20. Mbonye inkoni nziza mbura inzira ngo njye kuyica = Kudashobora kurongora mushiki wawe
  21. Mbonye umusore w’i Gisaka asomera igisate cy’umutsima = Umurabyo
  22. Mbyutse kare mbona umuzimu wambaye intorezo = Imbwa ifite igufa
  23. Mennye inkuba nyihambiriza indi = Igitoke n’amakoma yacyo
  24. Mfite abakobwa kuva ku ngoma ya Gahindiro n’ubu ntibararamukanya = Inkombe z’uruzi
  25. Mfite abana bakicara ku ntebe imwe = Igitsina cy’amateke
  26. Mfite abana nkabasiga nkabanogereza nkabasubiza mu nda = Imyambi mu mutana
  27. Mfite abana ntiwababara = Uburo
  28. Mfite abana ntiwamenya uwavutse mbere = Ibishyiga
  29. Mfite akagore karusha nyoko kurunga = Akayuki
  30. Mfite ibiti imizi yabyo yakuze ijya hejuru, amashami yabyo areba hasi = Ubwanwa
  31. Mfite igihugu cy’abagabo gusa = Ibigori bifite imisatsi
  32. Mfite ihene aho iziritse ntawe uhita atayiseguye = Umunyinya
  33. Mfite imfizi yihariye ishyanga rya yonyine = Agahinda mu mutima
  34. Mfite ingungu ebyiri zinyambutsa uruzi iteka = Amaso
  35. Mfite inka ni rusimbuka-migina = Imboni
  36. Mfite inka yica ikiri nto = Isovu
  37. Mfite umwana akarara aryamye akirirwa aryamye = Ikirago
  38. Mfukumfuku yatura so ku mucaca = Umusemburo
  39. Minyaruko aranyarutse Ruganzu ati: ndindira aho = Igikoba n’umutsima
  40. Minyaruko ati: hi! Rugambarara ati: narakaye = Intore n’amata
  41. Mpagaze aha ndora amenyo ya Ruganzu = Ibikingi by’amarembo
  42. Mpagaze hano nkubita inkoni yanjye i Buzi = Umurabyo
  43. Mpagaze ku gashyinga ndashyenga = Inkware
  44. Mpagaze ku gasozi mbona abagore bambaye impeta bose = Uruyange rw’amashaza
  45. Mpagaze ku gasozi mpaga amatama nti amata y’abashumba yabuze = Umwumano w’ishashi
  46. Mpagaze ku gasozi ndasa Rugina mu bihaha = Ikigega kitagira amasaka
  47. Mpagaze ku gasozi nti: bahinzi baho baho = Intuku z’amasaka
  48. Mpagaze ku gasozi nti: bana banjye murizihiwe = Amasaka y’umuterero,
  49. Mpagaze ku gasozi nti: bana banjye murizihiwe =  Inka zirisha mu mubande , 
  50. Mpagaze ku gasozi nti: bana banjye murizihiwe = Insina zikaragiye
  51. Mpagaze ku gasozi nti: behu! = Abarinzi b’inyoni,
  52. Mpagaze ku gasozi nti: behu! = Inzara mu bana
  53. Mpagaze ku gasozi nzana ifuro ry’amata = Uruyange rw’amashaza
  54. Mpagaze ku manga Imana izaba impa = Umugore utwite
  55. Mpagaze ku mpinga nti : bana banjye hubika = Amahindu mu mateke
  56. Mpagaze ku rutare ndasa umwambi umara abana b’abatwa = Inzara
  57. Mpagaze mu gahinga mbona Rukara mu kabande = Icyiyoni
  58. Mpagaze mu gahinga mbona Rusengo mu maraka = Inkono itogota
  59. Mpagaze mu mpinga ndizihiza = Umwuho w’amateke
  60. Mpagaze mu irembo mbona Bukoramungabo mu nda = Ikigega kirimo ubusa
  61. Mpagaze mu mpinga ubutogore buramvuna = Umugabo wambaye umwenda mushya
  62. Mpingira mu misozi yose ngasarura mu gipfunsi = Umusatsi
  63. Mpise kwa Rucuku bakocagurana = Ifuni mu mabuye
  64. Mpuye n’Imana yikoreye inyama = Isake
  65. Mpuye n’Imana yikoreye intebu = Ipfupfu ry’imfizi
  66. Mpuye na Mugara = Ikinyabwoya
  67. Mpuye na Ruganzu yikoreye igitebo igitebo cy’inyama = Ibisunzu bya rusake

  No comments

  Andika hano igitekerezo cyawe!

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad