WhatsApp

Ibisakuzo nyarwanda - Igice cya 2

shape image

Ibisakuzo nyarwanda - Igice cya 2

SAKWE SAKWE!   


 1. Bagatake bagasamaze bakabikire ubwiza bwako = Imanzi mu maribori
 2. Bagiteye icumu gicumba umwotsi = Ikinyugunyugu
 3. Baguhaga akabando warwaye iki? = Igikoro
 4. Bakaribata n’umuhungu we Bajogo = Icyiyone
 5. Bakobwa nararushye = Akarago ko mu irebe
 6. Bandasa bandamira nyir’imoso ndi imanzi = Igihumyo
 7. Banga ingata mbange indi tujye kwikorera ka kaguru ka Dondi i Budaha = Ukuguru kw’imbaragasa
 8. Barateka ntibaminina = Amazi y’inyama
 9. Barugerageze barugere imigozi barushyire hagati y’abagabo = Intore n’umutsima
 10. Bantetere anyuze aha = Umugore utwite
 11. Behu behu !!! = Umwironge
 12. Bibiri ngo piii = Imvura ku iteke
 13. Bicinyigiri bya Bikangaga Bikondo byacuzwe n’abantu = Ibirago
 14. Bigorogoro bya Nyirabigorogonzi, uwo Imana ihaye ntabura gutunga = Isekurume
 15. Bihembyiheru imfizi ya Bigutu = Imiduha
 16. Bihogo bya Birahinda ntitanga iratiza = Imana
 17. Bihubyumye arenze urugo = Icyiyoni
 18. Bijugujugu bya ati : po !!! = Umujugujugu mu ihene
 19. Bikumburanye bibana = Amabere 
 20. Bikumburanye bibana = Ibikingi by’amarembo
 21. Birigita birigita = Imende ku mugezi
 22. Bikumburanye bitazahura = Isi n’ijuru
 23. Birata ntibitana = Amabondo y’ihene
 24. Bisa bidasa = Ururo n’urumamfu
 25. Bisa bidasa = Amasaka n’urukungu
 26. Bireke bifurize = Inkari mu murama
 27. Biromongana mu mpinga ya Janja = Ibicuma ku nkangara
 28. Bisa bitagira isano = Amasaka n’urubingo
 29.  Bisa bitagira isano = Uburo n’urumamfu 
 30. Bisa bitagira isano = Urutoki n’amatembetembe 
 31. Bisa bitagira isano = Amata y’inka n’ay’intama
 32. Bitamba araguye n’ingabo ze zose = Igitoki n’insina bigwanye
 33. Bombori bombori = Urujyo mu nkono
 34. Bucunya butisiga = Ubuzuru bw’imbwa
 35. Buhiri bwa Kamango yakubitaga so amuruta = Uruyuki
 36. Bukaragira Dereri = Intoki z’uruhinja
 37. Buguti buguti = Umusore ubuguta mu ngabo 
 38. Buguti buguti = Umugore ubuguta mu nkanda 
 39. Buguti buguti = Ihene ibugutira amatovu 
 40. Buguti buguti = Inka ibugutira iriba
 41. Buguza ubugumya mbuguze ubuguzi tujye kubuguza ibuguma y’ihene i Bugoyi = Ibuguma y’imbeba
 42. Bundikira tujye i Bwami = Igitsina cy’ububemba
 43. Bune bune yagiye kugura umwenda kwa mirongo itanu = Isekurume
 44. Bwira Rugango uti : Rugahura aragusize = Umutsima n’inyama
 45. Bwiza bupfuye ubusa = Uruhu rw’imbwa
 46. Byagira biti : po !!! = Imfizi y’intama
 47. Byagwa impubi = Impiru n’inuma
 48. Byakora kurya, byakora kuno = Amara
 49. Byumiye mu gasozi = Amabyi y’umushumba


Post a Comment

Andika hano igitekerezo cyawe!

Insigamigani

5/3/feat-grid

Imyidagaduro

5/3/post-per-tag

GENIUS EMPIRE

GENIUS EMPIRE ni urubuga nyarwanda rugamije gushishikariza abanyarwanda bakiri bato, gukunda gusoma no kwandika binyuze mu nkuru zishingiye ku buzima bw'abanyarwanda. GENIUS EMPIRE kandi yorohereza abakiri bato kumenya byinshi mu byigwa mu isomo ry'ikinyarwanda hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyo twamenye nibyo bigena uko tuzabaho.

Post Bottom Ad

YouTube

Videos

6/3/feat-videos

Inkuru

3/3/feat-grid

Ubuvanganzo

5/3/feat-grid

Header Ads

Izigezweho

Imigani

5/3/feat-grid

Umuco

5/3/post-per-tag

IBYICIRO

1 (1) 3 (11) amateka (1) ibisakuzo (11) imigani (6) imyandikire (1) insigamigani (40) iyigantego (1)

IBIGEZWEHO

5/ibisakuzo/feat-slider

Ibitekerezo

3/recent-comments

Post Top Ad

INKURU

4/ibisakuzo/post-per-tag

Main Slider

5/slider-recent

IBISAKUZO

4/ibisakuzo/post-per-tag

IBISAKUZO

3/ibisakuzo/post-per-tag

Ibigezweho

3/recent-posts
© Copyright 2023 Kinyarwanda - Genius Empire

ORDER FORM

This order requires the WhatsApp application.

Order now