WhatsApp

Ibisakuzo nyarwanda - Igice cya 8

shape image

Ibisakuzo nyarwanda - Igice cya 8

SAKWE SAKWE!

 1. Ibikaci bikaciraniye muri Nyagafunzo, ibisiga bizapfana umukumo = Amabere y’inkumi
 2. Ibitugu bya so birarenga urugo = Ikivumvuri
 3. Ibuka hakurya = Utuzu tw’abashumba
 4. I Burundi n’i Bunyabungo inama ni imwe = Inkono ku ziko
 5. Icyambuka uruzi kitagira amaguru = Ijwi
 6. Icyo nagutuma ntiwakizana = Inyenyeri
 7. Icyo nashinga ntiwagishingura = Amabyi (umubyindi)
 8. Icy’ubwoya icy’impwempwe cyagarika impanga mu mpinga ya Bwanacyambwe = Umwungu mu ncoce
 9. Idodorido = Inda mu ruhara
 10. Ifuni iracoca urukoro = Ikinwa cya Nyirabarazana
 11. Igagarigaga = Inda mu ruhara
 12. Igiharamagara kitubereye ku ruharo = Urugi
 13. Igihondohondo cy’amaguru munani = Ikigega
 14. Igihugu cyose iya bitatu = Amashyiga
 15. Igira hakurya nanjye nigire hakuno duterane injunguto z’imiseke = Urubura
 16. Igira hino ngusekere = Amashaza akaranze
 17. Igira hino nshuti = Ikirago (ikiringiti)
 18. Igira inyuma y’inzu bagupfunde ibirozi = Ibiboga bigaze
 19. Igira inyuma y’inzu uce inkoni y’umuze n’umunzenzi = Urusogo n’urusogi
 20. Igira inyuma y’inzu ukube ino = Imigondoro y’ibishyimbo
 21. Igira inyuma y’inzu ukubitwe n’inkuba = Kubona aho nyokobukwe yiyuhagira
 22. Igira inyuma y’urugo nkuvumburire impongo impongo itagira umurizo = Umubuyenge w’intosho
 23. Igira mu mpinga wibuke uwo mwajyanye = Ubuheri mu gihata
 24. I Gisaka ntibacinyira bangana amacinya = Amenyo
 25. Igishorankwanzi cyamanutse gihora gikwiza ab’iwanyu bose imigoma = Ikigori
 26. Igitabo cya Mutara ntawutagishengera = Ikibuguzo,
 27. Igitabo cya Mutara ntawutagishengera = Igisoro
 28. Igiteye imbabazi  = Ikibwana cy’imbwa
 29. Igiti kiguye i Nyanza tugikwirwa amashami twese = Ijambo ry’umwami
 30. Igiti kinini ruhumbanyoni = Inkono ivugirwamo umutsima
 31. Ihirike naraguharuriye = Imodoka mu muhanda
 32. Ijoro rirara hehe? = Mu mutima w’inkoko
 33. Ikibyoya ikibyanwa mu mpinga ya Bwanacyambwe = Icyugu mu ncoce
 34. Ikigira izina ntikigira ibara = Umuyaga
 35. Ikiri aho ni cyo kiri i Burundi = Ipfundo ry’urudodo
 36. Ikitagira amaraso = Igishorobwa
 37. Ikiyongoyongo cya Nyirabayogoma kiruka ikijya epfo n’ikijya-ruguru = Umuriro mu muyaga
 38. Iriboneye ntiryica = Ibere ry’inkumi
 39. Iri waribonye he? = Umurara w’uburo
 40. I Mabara zirarabagirana = Impururu z’umutindi
 41. Imana y’ i Burundi irashoka ntikuka = Agahinda ku mutima
 42. Imana y’ishyanga irabagira mu ishyamba = Ishavu
 43. Imanika mahahara imanura amahano kwa mfura zitarya = Inzugi z’imigano,
 44. Imanika mahahara imanura amahano kwa mfura zitarya = Umukokwe
 45. Imbehe za Nyirabangana zingana zose = Isi n’ijuru
 46. Imbere ndi imanzi, inyuma ndi umwanzi = Ikinyagu
 47. Imbere ndi imanzi n’inyuma  ndi imanzi = Icyansi,
 48. Imbere ndi imanzi n’inyuma  ndi imanzi = Akanyita k’uruhu
 49. Impfumbatiza butoki ya Sebutama ironsa butatu = Umwambi mu ruge
 50. Imikara y’i irabira rikarenga = Ibyiyoni
 51. Imikorere ya Nyiranzana nagize ngo ibiryo bye ntibizaribwa none ndatora n’urwo hasi = Inzuki n’ubuki
 52. Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza = Umugina,
 53. Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza = Inzira
 54. Imisozi irashika ibikanu = Abahizi
 55. Imisozi irashya Rukaba yo ntishya = Urutare
 56. Imisozi iriyorosa ubugondo = Ibihu,
 57. Imisozi iriyorosa ubugondo = Inzuki
 58. Imisozi iriyorosa ubugondo = Intoki
 59. Imisozi yarahiye isiga inkuba n’imiheto = Igitare
 60. Imivumu y’iwacu ni ruhumbanyoni = Inzara
 61. Imparakajosi ya Nyamujyana, impara ironsa batanu = Umuheto n’imyambi
 62. Impeta Kajiga ya Rujinja ironsa umunani = Injishi n’igisabo
 63. Indigita –gitaka intahira y’urugo = Ikijumba
 64. Ingabo yanjye Yuma ihagaze = Urusenge
 65. Ingobyi ngari ni yo impekera abana = Ubwato
 66. Ingarukira y’umuvumu yameze mu kivure = Urusogo mu mukokwe
 67. Inka yanjye ishiturwa n’abagenzi = Icyiyoni
 68. Inka yanjye irishiriza ku nkombe ntitembe = Akanyoni karitse ku nzira
 69. Inka yanjye irishiriza mu mishito igataha mu mishito = Ururimi
 70. Inka yanjye ndayibaga igakwiza abagore banjye bose inkanda = Ikigorigori
 71. Inka yanjye yahindutse urwirungu = Igiko gihiriye mu ruhira
 72. Inka zanjye zaragiye zigarukira mu mpinga y’abankunda = Umuyaga
 73. Inka zanjye zaragiye zirarima zirarimagura = Inda mu nnyo
 74. Inkongoro iratema ikijya-ruguru = Umuheha
 75. Inkongoro ya Dodo inyweramo Dodo wenyine = Umwobo w’impiri
 76. Inkota y’ishyari irahigira mu ishyamba yonyine = Agahinda ku mutima
 77. Inkuba ebyiri zihindiye i Bwishaza = Inzuho ebyiri mu ntango
 78. Inkuba ikubita ikwerekeje umugongo = Umuheto
 79. Inkuba ikubita ku butaka ya rukika abayimira = Ikijumba
 80. Inkuba irarenga = Isha mu ibanga
 81. Inkuba-rugo = Inkangara
 82. Inkuru nziza ivuye i Burayi = Inzara z’uruhinja
 83. Ino karahari n’i Kongo karahari = Ifaranga
 84. Inshyimbo y’iminsi yegekwa mu mfuruka = Uruhindu rw’indushyi
 85. Intukutuku inyamubande = Amahundo
 86. Inyabubiri inyabutatu babara ntibayishobore = Amaguru ya muhuhirizi
 87. Inyabune ya butanu yagiye kwenda inani kwa mirongo inani = Imirya y’inanga
 88. Inyabutatu ya butanu ku ngoyi imwe = Imyungu ku ruyuzi
 89. Inyagarinyangari ban aba mama = Amazi ku rukangaga
 90. Inyuma ya Gacu barahima intebu = Uruheri mu gihata
 91. Inyuma ya Ndiza urwenge rurahonya = Inda mu ruhara
 92. Inyuma y’inzu zirabyina inkora = Urugoyi rw’ibishyimbo
 93. Inyama y’urusaku mu rugo rw’imiseke imbere i Nyamagana = Ururimi
 94. Inyumba isakaje ibyuma = Ikinyogote
 95. I Nyarukomba baratema = Ubuheri mu gihata
 96. Inzira ijya ibunyokorome yasiba wahwera = Inzira ijya mu kigega
 97. Inzira ijya i Burundi igenda amagorigondi = Imyobo y’ifuku,
 98. Inzira ijya i Burundi igenda amagorigondi = Urwanwa rw’umuhoro
 99. Inzovu rubunga itaha mu mwobo = Ikidasesa
 100. Inzu yanjye nayisakariye ku nkingi imwe = Icyobo
 101. Inzu yanjye ntigira umuryango = Igi ry’inkoko
 102. Inzu yanjye yuzuzwa n’urubariro rumwe = Icyibo
 103. Ipikipiki mu gupiga nyoko wangana iki? = Inda mu ruhara
 104. Irengerenge = Inzogera
 105. Ishenyi isenya urw’undi ihora mu rwugururiro = Umusambane
 106. Isuka irokoye niyo ihinga neza = Ikinwa cya Nyirabarazana
 107. Ishyamba ritanze umwezi = Ibarizo ry’ingoma
 108. Iteze neza ntiyica = Ibere ry’inkumi
 109. Iwacu duteze ingori twese = Umugengararo w’amasaka
 110. Iwacu twikwije impindu twese = Imirizo y’imbeba
 111. Iwacu twicaye twese = Intebe
 112. Iy’uruvurivundi, iy’uruvurivuri iyo bakubita ivu rigatuma = Ikinyugunyugu
 113. Izo ntoki zinsaba ugira ngo ndaziha = Imyenge y’inzu 

Post a Comment

Andika hano igitekerezo cyawe!

Insigamigani

5/3/feat-grid

Imyidagaduro

5/3/post-per-tag

GENIUS EMPIRE

GENIUS EMPIRE ni urubuga nyarwanda rugamije gushishikariza abanyarwanda bakiri bato, gukunda gusoma no kwandika binyuze mu nkuru zishingiye ku buzima bw'abanyarwanda. GENIUS EMPIRE kandi yorohereza abakiri bato kumenya byinshi mu byigwa mu isomo ry'ikinyarwanda hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyo twamenye nibyo bigena uko tuzabaho.

Post Bottom Ad

YouTube

Videos

6/3/feat-videos

Inkuru

3/3/feat-grid

Ubuvanganzo

5/3/feat-grid

Header Ads

Izigezweho

Imigani

5/3/feat-grid

Umuco

5/3/post-per-tag

IBYICIRO

1 (1) 3 (11) amateka (1) ibisakuzo (11) imigani (6) imyandikire (1) insigamigani (40) iyigantego (1)

IBIGEZWEHO

5/ibisakuzo/feat-slider

Ibitekerezo

3/recent-comments

Post Top Ad

INKURU

4/ibisakuzo/post-per-tag

Main Slider

5/slider-recent

IBISAKUZO

4/ibisakuzo/post-per-tag

IBISAKUZO

3/ibisakuzo/post-per-tag

Ibigezweho

3/recent-posts
© Copyright 2023 Kinyarwanda - Genius Empire

ORDER FORM

This order requires the WhatsApp application.

Order now